Gerard Schutte

Fysiotherapie

8005Voor wie is de fysiotherapeut ?
Jaarlijks gaan zo’n 3 miljoen mensen, jong en oud, naar de fysiotherapeut, omdat ze klachten hebben vanwege hun houding of omdat een beweging problemen oplevert. Het kan gaan om sportblessures, klachten opgedaan tijdens het werk, een “verkeerde” beweging, of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt. Het gevolg is dat u ergens pijn heeft, minder goed kracht kunt uitoefenen of een bepaalde beweging minder goed of helemaal niet kunt maken. Er kan sprake zijn van een zwelling, soms zijn er problemen met de ademhaling. Een fysiotherapeut onderzoekt dan de oorzaak.

Wat doet een fysiotherapeut ?
Afhankelijk van uw situatie gaat u naar een fysiotherapeut in een eigen praktijk of in een zorginstelling (ziekenhuis, revalidatiecentrum, verzorgingshuis of verpleeghuis). In sommige gevallen komt de fysiotherapeut bij u thuis. Een behandeling duurt ongeveer een half uur per keer. Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door u eerst te onderzoeken en vragen te stellen. Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen. Dit is maatwerk. Wel werken veel fysiotherapeuten met vaste richtlijnen als basis, maar uiteindelijk is elk mens anders. Elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders.

De fysiotherapeut kan u op diverse manieren helpen. Wie al eens behandeld is, denkt al snel aan oefeningen doen en massage. Globaal zijn er 3 soorten behandelingen: bewegingstherapie, massage en fysische therapie. Vaak worden ze gecombineerd. Daarnaast zorgt de fysiotherapeut voor preventief advies, voorlichting en begeleiding om herhaling of verergering van klachten te voorkomen. Daar bent u natuurlijk op lange termijn het meest bij gebaat. In instellingen kan de fysiotherapeut bijdragen aan een zo kort mogelijke opnameduur.

Verder is het belangrijk dat u zelf meewerkt aan het verminderen van uw klachten. Door oefeningen te doen en gewoon goed aan te geven wat u voelt en uitleg te vragen wanneer iets niet duidelijk is. Goede communicatie tussen u en uw fysiotherapeut draagt bij aan uw herstel.

8027 Wat betekent directe toegang fysiotherapie voor u ?
Vanaf 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk mag u nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts, maar dit hoeft in    principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo kunt u “direct” bij de specialist in beweging terecht, zodat u weer “direct” kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van de zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dit niet wenst. Mocht u besluiten rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenoemde screening uit. Dit houdt in dat hij eerst vaststelt of u bij hem aan het juiste adres bent. Zo niet, dan zal hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kunt worden door de fysiotherapeut, kan hij of een van zijn collega’s in overleg met u aan de slag. Dit is wel zo prettig. Immers, hoe sneller U behandeld wordt, hoe sneller U herstelt.

Fysiotherapie en het nieuwe zorgstelsel
Vanaf 1 januari 2006 krijgt iedereen die in Nederland woont of werkt, verplicht dezelfde zorgverzekering. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg. Dit deel wordt het basispakket genoemd. Het basispakket is voor iedereen gelijk en is hetzelfde als het ziekenfonds pakket.

Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie, zoals fysiotherapie voor chronische patiënten vanaf de 21e behandeling en fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar. Voor de overige patiënten wordt fysiotherapie in de aanvullende verzekering vergoed. De aanvullende verzekering is niet verplicht. U kunt bij uw eigen verzekering informeren hoe u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie.

Vergoeding: natura of restitutie
Als uw verzekeraar een contract heeft met uw fysiotherapeut, kunt u ervoor kiezen dat de verzekeraar de kosten voor fysiotherapie rechtstreeks aan de fysiotherapeut vergoedt. Dit wordt betaling in natura vergoed. U kunt ook kiezen voor restitutie. U ontvangt een factuur van uw fysiotherapeut en kunt deze (deels) bij uw verzekeraar declareren. Wanneer u kiest voor restitutie is de tarievenlijst van belang. U kunt zo controleren of en hoeveel u eventueel dient bij te betalen.

Vrije tarieven
Wat betekent dit voor u ? De overheid wil met een vrije markt de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg versterken. Tot 2006 bepaalde de overheid de tarieven van een fysiotherapeutische behandeling. Nu bepalen fysiotherapeuten zelf hun tarief. Als een fysiotherapeut aantoonbaar betere service of kwaliteit levert, omdat hij register fysiotherapeut is, kan er een hoger tarief gelden.

Hoe is de kwaliteit van fysiotherapie gewaarborgd ?
Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiënten mag behandelen, moet hij/zij ingeschreven staan in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Hiervoor gelden strenge basiseisen, waaronder een diploma van de studie Fysiotherapie. De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen gebruikt worden. Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijke Nederlandse Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt bijscholing gestimuleerd. Wie aan alle eisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet, kan worden opgenomen in het centraal kwaliteitsregister van het KNGF. Verder spelen fysiotherapeuten zoveel mogelijk in op actuele ontwikkelingen en leveren ze een positieve bijdrage aan het terugdringen van bijvoorbeeld ziekteverzuim. Wilt u nog meer informatie, dan kunt u ook kijken op de site van het KNGF (www.KNGF.nl).