Gerard Schutte

Electro acupunctuur

7867Prognos

Prognos is een computer analyse systeem (feedback systeem) ter herstel en behoud van een goede gezondheid. Het is afkomstig uit de ruimtevaart geneeskunde. Het gaat hier om een holistische behandelwijze, gebaseerd op kennis van reguliere geneeskunde, acupunctuur, homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde en vele andere natuurlijke geneeswijzen. Prognos is een unieke innovatieve combinatie van 5.000 jaar oude Chinese wijsheid, gebaseerd op de energie stromingen in de meridianen, westerse hightech computertechnologie, wetenschappelijke feiten en ervaring. De westerse reguliere geneeskunde en het Prognos systeem blijken elkaar aan te vullen en worden reeds in vele landen gecombineerd toegepast. Op dit moment wordt er in 55 landen met Prognos gewerkt. Met behulp van Prognos stelt de behandelaar vast welke verstoringen in het lichaam aanwezig zijn en door welke oorzaken deze verstoringen zijn ontstaan. Vervolgens wordt de oorzaak van de klacht behandeld en niet de symptomen. Het uiteindelijke doel is evenwichtsherstel van lichaam en geest.

Voor welke klachten wordt Prognos gebruikt ?

·  chronische vermoeidheid (C.V.S.)

·  M.E.

·  fibromyalgie

·  burn-out

·  spier-  en gewrichtsklachten

·  allergieën

·  migraine, hoofdpijn

·  maag- en darmstoringen

·  huidklachten

·  hormoonstoringen

·  emotionele storingen, zoals angst en depressie

·  A.D.H.D.

·  reumatische klachten

·  zwakten in het immuunsysteem

Behandeling met Prognos kan de volgende doelen hebben:

1.   Klachten verhelpen en weer gezond worden. Met behulp van Prognos worden klachten opgespoord en vervolgens behandeld. De klachten zijn vaak veroorzaakt door schimmels, virussen, bacteriën en parasieten. Ook schadelijke stoffen van buitenaf kunnen klachten tot gevolg hebben, bijvoorbeeld insecticiden, kleur- en verfstoffen, medicijnresten en zware metalen. Andere veroorzakers van klachten zijn bijvoorbeeld niet verwerkte emoties, straling van elektrische apparaten, littekens, gebitstoring en tekorten van vitaminen en mineralen. Niet te onderschatten oorzaken die bij andere behandelwijzen vaak niet ontdekt en behandeld worden zijn miasmen, hersenkernen, chakra’s en matrix storing. Vaak ligt de oorzaak vaak in het verleden en zijn patiënten afhankelijk van medicijnen die meestal slechte symptomen bestrijden. Het doel van Prognos is dan ook het evenwicht herstellen zodat klachten verdwijnen en medicijnen soms niet meer nodig zijn.

2.   Gunstig beïnvloeden van chronische ziekten. Chronische ziekten zoals ernstige suikerziekten en reuma zijn over het algemeen niet te genezen. De behandeling kan echter wel een goede invloed hebben en de ziekte beter beheersbaar maken. Hierdoor hebben de patiënten minder klachten en voelen zich aanzienlijk fitter.

3.   Voorkomen van klachten. Lang voordat er klachten optreden zijn de energieën in de meridianen al meetbaar verstoord. Prognos kan deze energetische verstoringen vaststellen. Op deze manier kan de behandelaar vroegtijdig preventieve maatregelen adviseren en kunnen ziekten worden voorkomen. Preventie is nuttig voor iedereen die gezond wilt zijn. Prognos wordt niet alleen gebruikt in praktijken en klinieken voor diagnose en therapie maar is ook nuttig voor het optimaliseren van sportprestaties, het terugdringen van het ziekteverzuim in het bedrijfsleven en ter ondersteuning van anti- aging en life extension programma’s in kuuroorden en health centra.

Diagnose: op zoek naar de oorzaken
De behandelaar zal in het eerste gesprek de voornaamste klachten inventariseren en vragen stellen over het gebruik van medicijnen en andere middelen. Er wordt ook informatie verkregen door bijvoorbeeld naar de tong, het gezicht en de nagels te kijken. Vervolgens meet hij met het Prognos computer-analyse systeem de energie toestand van de 24 hoofd meridianen, zoals die in de acupunctuur bekend zijn. Aan de hand van de meetresultaten die op het beeld verschijnen in duidelijke grafieken en overzichten, kan de behandelaar bepalen welke meridianen een energetische verstoring hebben, door welke oorzaak deze verstoring is opgetreden en waarmee dit te verhelpen is. Bovendien kan er bepaald worden welke oorzaak als eerste behandeld moet worden voor een snel en blijvend resultaat. Om de meting te kunnen uitvoeren maakt de behandelaar een meetkring tussen de patiënt en het Prognos systeem. De patiënt krijgt hiervoor een bandje om de pols en de behandelaar meet op 24 punten aan het begin en einde van de meridianen aan de handen en voeten. Tijdens de (pijnloze) meting krijgt de patiënt een koptelefoon op waar gedigitaliseerde signalen uit komen met behulp waarvan de behandelaar de aanwezige oorzaken kan bepalen. Deze signalen zijn innovatieve, uniek aan het Prognos systeem gekoppelde Diagnose-Frequentie-Spectra die met grote nauwkeurigheid de aanwezige en te behandelen oorzaken aantonen.

De 15 te meten oorzaak categorieën zijn:

1.     Schimmels

2.     Virussen

3.     Bacteriën

4.     Parasieten

5.     Toxische belasting

6.     Geopathie/elektro smog

7.     Littekenstoring

8.     Gebit

9.     Psyche/emotie

10.   Hersenkernen

11.   Miasmen

12.   Chakra’s

13.    Hormonen

14.    Vitaminen/mineralen/aminozuren

15.    Matrix

De behandelaar zal zo nodig nog een aantal gerichte vragen stellen ter aanvulling van de meting. Vervolgens krijgt de patiënt informatie over de verstoringen die tot bepaalde klachten hebben geleid.  Tijdens het eerste bezoek zullen alle functies en oorzaken worden gemeten om een complete diagnose te kunnen stellen. Bij vervolgbehandelingen meet de behandelaar die functies die voor het vervolg van de behandeling van belang zijn.

Therapie – Herstel van het natuurlijk evenwicht
Als de oorzaak van de klachten bekend is, kan gewerkt worden aan het opheffen van de verstoringen. Hiervoor activeert de behandelaar het natuurlijk mechanisme in het lichaam die de klachten kan wegnemen. Om genezing te bewerkstelligen kan de behandelaar gebruik maken van aan het Prognos systeem gekoppelde innovatieve therapie frequenties spectra (de zogenoemde vitaal frequenties, homeopathische middelen of orthomoleculaire supplementen). Door het middel dat tot herstel moet leiden in de meetkring te brengen, kan de behandelaar vooraf al nagaan wat het effect is op de verstoringen en of de patiënt het middel kan verdragen. Er worden dus alleen middelen meegegeven die daadwerkelijk een corrigerend effect hebben. Daarnaast geeft de behandelaar ook andere adviezen die het herstel ten goede komen, zoals lifestyle en/of voedingsadviezen.

Enkele voorbeelden:

·  Hypothalamusstoring ten gevolge van hevige emoties  of een mechanische schok (bijvoorbeeld aanrijding) kan leiden tot slapeloosheid, slechte concentratie, wisselende stemmingen, vermoeidheid, depressie en verzwakte afweer.

·  Bij ME of chronisch vermoeidheidssyndroom is er veelal sprake van een sluimerende virus activiteit met name van de lever-, de nier- en de milt meridiaan. In combinatie met onverwerkte emoties ontstaan in een drukke periode met over activiteit.

·  Bij ADHD is er sprake van een voedsel overgevoeligheid, specifieke tekorten, zoals vetzuren en aminozuren en een elektro smog- of geopathie belasting met invloed of de hersenen.

·  Een allergie is een storing van het immuunsysteem ontstaan door een of meerdere van de 15 oorzaak categorieën die met de Prognos systeem vast te stellen en op te heffen zijn.

·  Constitutioneel eczeem gaat meestal gepaard met een nier meridiaan storing, waarbij er sprake is van een toxische belasting, bijvoorbeeld door inentingen, medicatie, tandmaterialen, narcosemiddelen of verfstoffen in combinatie met niet geïntegreerde emoties.

·  Bij fibromyalgie is er sprake van een spiermetabolisme storing door een combinatie van een sluimerende virus activiteit, onverwerkte emoties met hypofyse storing en een lever meridiaan storing die door allerlei oorzaken, meetbaar met Prognos, ontstaan kan zijn.

·  Multiple Sclerose gaat veelal gepaard met een zware metaal belasting, een virus belasting en een ernstige geopathische/elektro smog belasting.

·  Bij spastische dikke darm klachten vinden we vaak een onverwerkte emotie in combinatie met een pathogene schimmel-, virus-, bacterie- en/of parasiet activiteit.

·  Reumatoïde artritis wordt sterk geactiveerd door gebitsklachten, zoals wortel kanaal klachten, dikke darm- en lever meridiaan storing en een pathogene bacterie activiteit in de darmen.

Als een ziekte erfelijk aanwezig is, kan deze erfelijke zwakte geactiveerd worden door elk van de 15 oorzaak categorieën. Door de aanwezige oorzaken te elimineren kan de erfelijk aanwezige ziekte voorkomen of afgeremd worden. Afhankelijk van het stadium waarin de ziekte zich bevindt, leidt dit tot een bepaalde mate van verbetering of genezing.

Consult
Het eerste consult duurt ongeveer een uur. Tijdens het eerste bezoek stelt de behandelaar een complete diagnose en wordt de optimale therapie bepaald en uitgevoerd. Vervolgbehandelingen vinden meestal om de vier tot zes weken plaats. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klachten.

De kosten van eventueel benodigde supplementen of middelen zijn niet inbegrepen. Echter, bij mijn praktijk kunt u een aanzienlijke korting krijgen op de supplementen of middelen. Bij uw ziektekostenverzekeraar kunt u informeren of de kosten voor de behandeling en de eventuele supplementen of middelen voor vergoeding in aanmerking komen.