Gerard Schutte

Betalingsvoorwaarden

·  Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te
worden.
Bij het niet of niet tijdig afzeggen behoudt de behandelaar het recht de volledige behandeling in rekening
te brengen bij de cliënt.

·  Indien u een factuur ontvangt, dient u deze binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen. Blijft betaling
binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 21e dag
na factuurdatum.

·  Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de behandelaar gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het
restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen plus de op de herinnering gemelde
administratie kosten.

·  Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de behandelaar gerechtigd incasso maatregelen te treffen, dan wel
derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten
(met inbegrip van de buitengerechtelijke incasso kosten) komen voor rekening van de cliënt.)

·  Praktijk Schutte maakt geen gebruik van pinbetalingen.
U ontvangt een factuur, waarop het rekeningnummer van Praktijk G.J. Schutte (14.58.35.340)
vermeld staat, evenals de betalingstermijn en het factuurnummer.